Δήλωση Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων

Ενημερωτικό έγγραφο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του άρθρου 13, του Νομοθετικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 196, της 30ης Ιουνίου 2003.

Σε συμμόρφωση με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 196,  της 30ής Ιουνίου 2003 (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.  

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν θεωρείται εφαρμόσιμη σε άλλες ιστοσελίδες που θα γίνουν προσβάσιμες μέσω  συνδέσμων ή ιστοσελίδων στον τομέα του Διαχειριστή, ο οποίος δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο ιστοσελίδων Τρίτων Μερών. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων συντάχθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος υπ’ αριθμόν 196/2003 – Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Βασίζεται επίσης στη Σύσταση υπ’ αριθμόν 2/2001, που υιοθετήθηκε από τις Ευρωπαϊκές Αρχές για την προστασία προσωπικών δεδομένων ως μέρος της Ομάδας Εργασίας που ιδρύθηκε υπό το Άρθρο 29 της Οδηγίας 95/46/EC, την 17 Μαΐου 2001, προκειμένου να ορίσει ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων  σε απευθείας σύνδεση, και, πιο συγκεκριμένα, τις μεθόδους, το χρονικό πλαίσιο και τη φύση των πληροφοριών τις οποίες οι Διαχειριστές Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να παρέχουν στους χρήστες όταν αυτοί συνδέονται στις ιστοσελίδες, ανεξάρτητα από τους σκοπούς που εξυπηρετεί μια τέτοια σύνδεση. 

1. Διαχειριστής Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Ως «Διαχειριστής Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων» που τελεί σε συμφωνία με το Άρθρο 28 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται η εταιρεία Candy Hoover Group S.r.l. με μοναδικό μέτοχο, που δραστηριοποιείται στην διαχείριση και το συντονισμό των Candy S.p.A με καταχωρημένη έδρα στην Οδό Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) – Ιταλία,  με εταιρικό κεφάλαιο ύψους € 30,000,000.00 πλήρως εξοφλημένο, Ιταλικό φορολογικό κώδικα, αριθμό μητρώου με τις Εταιρείες Monza και Bianca : 04666310158, με ΦΠΑ: IT00786860965  – και με ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@candy.it

2.Τοποθεσία επεξεργασίας δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα και Δεδομένα Αναγνώρισης. Τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο, αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο, έστω και εμμέσως, με αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων αριθμών ταυτότητας, στοιχείων ταυτοποίησης  και προσωπικών δεδομένων που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση του ατόμου που αφορούν  (παραδείγματος χάριν όνομα, επίθετο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου κτλ. ) .

Δεδομένα Περιήγησης

Τα Συστήματα Πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους, η μετάδοση των οποίων εμπλέκεται στη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για στοιχεία που συλλέγονται όχι για να συνδεθούν με πρόσωπα  και να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους,  αλλά  τα οποία από την φύση τους ενδέχεται να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών μέσω επεξεργασίας και συσχετισμού με τα στοιχεία που κατέχονται από Τρίτα Μέρη. Διευθύνσεις IP ή ονόματα κλάδων της πληροφορικής που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δεδομένων, όπως επίσης και η ηλεκτρονική διαδικτυακή διεύθυνση ( URL) των ζητούμενων πόρων, το χρονικό πλαίσιο της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να σταλεί το αίτημα στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή ( επιτυχής, εντοπίστηκε λάθος κτλ. ) και άλλοι παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον  Πληροφορικής του χρήστη. Τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η ευθύνη σε υποθετικές περιπτώσεις εγκλημάτων πληροφορικής κατά της ιστοσελίδας.

Δεδομένα που παρέχονται Εθελοντικά από τον Χρήστη

Η εκλεκτική, ρητή και εθελοντική αποστολή e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή / και η συμπλήρωση εντύπων συλλογής δεδομένων, περιλαμβάνουν την απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, η οποία είναι αναγκαία για να απαντήσει σε τυχόν αιτήματα, καθώς και όποιων άλλων προσωπικών δεδομένων παρέχονται. 

Σελίδες του Δικτυακού τόπου μπορεί να παρουσιάζουν ειδικές πληροφορίες σε σχέση με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή με την επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη ή από τον Ενδιαφερόμενο.

Cookies 

Μπορείτε να δείτε την πολιτική cookies στον  ακόλουθο συνδεσμο.

 

3.Ζητήθηκαν οι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων για τους οποίους έχει χορηγηθεί συγκατάθεση (Άρθρο 23 του νομοθετικού Διατάγματος 196/03)

Τα στοιχεία που παρέχονται σε εθελοντική βάση κατά τη συμπλήρωση των εντύπων συλλογής δεδομένων ή / και με την αποστολή e-mail, θα υπόκεινται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

A) την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν:

- την καταχώρηση φορμών συλλογής δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικού περιοδικού της Candy Hoover Group Srl – με μοναδικό μέτοχο. 

- σχετικές διοικητικές και λογιστικές δραστηριότητες

B) την επεξεργασία δεδομένων  (μέχρι εναντίωσης): 
- υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συγκατάθεσης, για ενέργειες direct marketing, έρευνα αγοράς ή άλλη εμπορική έρευνα και τις απευθείας πωλήσεις, να ληφθεί - με αυτοματοποιημένα μέσα, e-mail, φαξ, μηνύματα MMS (Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων) ή μηνύματα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) ή μέσω άλλων ειδών μηνυμάτων, καθώς και από το τηλέφωνο μέσω  χειριστών και έντυπης αλληλογραφίας - ενημερωτικό υλικό με στόχο να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών, καθώς και προωθητικό, εμπορικό και διαφημιστικό υλικό ή υλικό σχετικό με τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της Candy Hoover Group Srl - με μοναδικό μέτοχο

C) την επεξεργασία δεδομένων  (μέχρι εναντίωσης): 

- υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συγκατάθεσης, για ενέργειες direct marketing, έρευνα αγοράς ή άλλη εμπορική έρευνα και τις απευθείας πωλήσεις, να ληφθεί - με αυτοματοποιημένα μέσα, e-mail, φαξ, μηνύματα MMS (Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων ή μηνύματα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) ή μέσω άλλων ειδών μηνυμάτων, καθώς και από το τηλέφωνο μέσω  χειριστών και έντυπης αλληλογραφίας - ενημερωτικό υλικό με στόχο να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών, καθώς και προωθητικό, εμπορικό και διαφημιστικό υλικό ή υλικό σχετικό με τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της Candy Hoover Group Srl - με μοναδικό μέτοχο,  από Τρίτες ή Συνεργαζόμενες εταιρείες υπό τον κοινό έλεγχο της GIAS Srl, καθώς και από συνεργάτες που ανήκουν στην κατηγορία των φορέων που δραστηριοποιούνται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή / και  στους τομείς που παράγουν αγαθά που συνδέονται με τη συσκευή που αγοράστηκε. Ο πλήρης κατάλογος των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@candy.it.

4. Μέθοδοι επεξεργασίας - Διατήρηση

Η επεξεργασία πραγματοποιείται αυτόματα και χειροκίνητα, με μέσα και εργαλεία που αποσκοπούν στη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής, από τα πρόσωπα που έχουν οριστεί  ειδικά για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/03. Τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει εκείνο των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και στη συνέχεια επεξεργαστεί. 

5. Σκοπός της επικοινωνίας και της διάδοσης  

α δεδομένα σας, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία, δεν θα διαδίδονται αλλά θα αποστέλλονται  σε εταιρείες που συνδέονται μέσω σύμβασης με την Candy Hoover Group Srl - με μοναδικό μέτοχο, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με και εντός των ορίων του άρθρου 42 του Νομοθετικού Διατάγματος υπ’ αριθμόν 196/2003. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να σταλούν στο εξωτερικό σε χώρες εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής και στην έκταση που προβλέπεται στα άρθρα 43 και 44 (β) του Νομοθετικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 196/2003, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις συμβατικές υποχρεώσεις ή για συναφείς σκοπούς. Τα δεδομένα μπορούν να αποσταλούν σε τρίτα μέρη που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Φορείς που παρέχουν υπηρεσίες για τη διαχείριση του συστήματος πληροφορικής που χρησιμοποιείται από την  Hoover Group Srl (με μοναδικό μέτοχο) και για τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου);

- Εταιρείες της Candy Hoover Group Srl - με μοναδικό μέτοχο και Τρίτα Μέρη ή συνεργαζόμενες Εταιρείες υπό τον κοινό έλεγχο GIAS Srl καθώς και συνεργάτες που ανήκουν στην κατηγορία των φορέων που δραστηριοποιούνται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή / και στους τομείς που παράγουν αγαθά που συνδέονται με τη συσκευή που αγοράστηκε. Ο πλήρης κατάλογος των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@candy.it

- Γραφεία ή εταιρείες ως μέρος βοηθητικών ή συμβουλευτικών σχέσεων

- Αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων ή / και των διατάξεων των δημόσιων φορέων, κατόπιν αιτήματος. Οι οντότητες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες εκτελούν τα καθήκοντα του Χειριστή Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ή λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα ως αυτόνομοι Διαχειριστές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο κατάλογος των υπευθύνων ενημερώνεται συνεχώς και διατίθεται στα κεντρικά γραφεία της Candy Hoover Group Srl - με μοναδικό μέτοχο, στη οδό Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) και κατόπιν αιτήματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@candy.it.

6. Η φύση των παρεχόμενων προσωπικών στοιχείων και  άρνηση παροχής τους

Όπως αναφέρεται στην ενότητα σχετικά με τα δεδομένα περιήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει προσωπικά δεδομένα. Η παροχή προσωπικών στοιχείων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα Α), είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη. Κάθε άρνηση παροχής των αναγκαίων στοιχείων σε σχέση με την ενότητα  Α), συνεπάγεται αδυναμία να εκτελεστούν δραστηριότητες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και απαιτούνται, για παράδειγμα, προκειμένου να ανακτηθεί  ό, τι έχει ζητηθεί ή για να γίνει χρήση των υπηρεσιών του Χειριστή Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και για την συμμετοχή σε δραστηριότητες που απονέμουν βραβεία. Η παροχή των στοιχείων και η συγκατάθεση για την επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στις ενότητες Β) και Γ) είναι προαιρετική. Κάθε άρνηση συναίνεσης για τους σκοπούς που αναφέρονται στις ενότητες Β) και Γ),  δεν συνεπάγεται αρνητικές συνέπειες σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται την ενότητα Α).

7. Δικαιώματα του Ενδιαφερόμενου 

Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται από τα άρθρα 7, 8, 9 και 10 του Νομοθετικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 196 της 30ης Ιουνίου 2003, επικοινωνώντας ε τον Διαχειριστή Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της  Candy Hoover Group Srl μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@candy.it. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζετε το περιεχόμενο και την προέλευση, να εξακριβώσετε την ορθότητα τους ή να ζητήσετε την ένταξή  ή την ενημέρωση ή διόρθωση τους (άρθρο 7 του Κώδικα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων). 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το μπλοκάρισμα των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, καθώς και να αντιταχθείτε στην χρήση τους σε κάθε περίπτωση για παράνομους λόγους.

 

Όταν επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα πρέπει να παρέχετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα, τη διεύθυνση ή/και τους αριθμούς τηλεφώνων, προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση του αιτήματός σας.  

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις direct marketing (e-mail, SMS, MMS, fax), αρκεί να στείλετε οποιαδήποτε στιγμή ένα e-mail στη διεύθυνση privacy@candy.it  με θέμα «Ακύρωση αυτοματοποιημένης επικοινωνίας» ή να χρησιμοποιήσετε τα αυτοματοποιημένα συστήματα ακύρωσης που παρέχονται μόνο για e-mail, και δεν θα υπάρξει μελλοντική ενόχληση.

 Για να μην λαμβάνετε τις πιο παραδοσιακές ειδοποιήσεις direct marketing (κλήσεις χειριστή, έντυπη αλληλογραφία), αρκεί να στείλετε οποιαδήποτε στιγμή ένα e-mail στη διεύθυνση privacy@candy.it , με θέμα «Ακύρωση της παραδοσιακής επικοινωνίας» , και δεν θα υπάρξει μελλοντική ενόχληση. 

Για να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις direct marketing οποιουδήποτε είδους, αρκεί να στείλετε οποιαδήποτε στιγμή ένα e-mail στη διεύθυνση  privacy@candy.it , με θέμα «Ακύρωση του μάρκετινγκ», και δεν θα υπάρξει μελλοντική ενόχληση.

8. Τροποποιήσεις στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ενημερώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει μέρη της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την κρίση του και σε οποιοδήποτε χρόνο. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επαληθεύσει τυχόν τροποποιήσεις  από καιρό σε καιρό. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαλήθευση, η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρει την ημερομηνία ενημέρωσης της.

 

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 03.07.2015