ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ

Έγγραφο πληροφοριών στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του άρθρου 13, νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196 της 30ης Ιουνίου 2003.

Σε συμμόρφωση με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196 της 30ής Ιουνίου 2003 (Σύμβαση Εμπιστευτικότητας) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, θα θέλαμε να σας δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει.

Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει σε άλλους δικτυακούς τόπους που μπορεί να υπάρχει πρόσβαση μέσω συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους υπό τον έλεγχο του ελεγκτή, ο οποίος δεν πρέπει να θεωρηθεί με κανένα τρόπο υπεύθυνος για ιστοσελίδες τρίτων Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003 - Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων βασίζεται επίσης στη Σύσταση αριθ. 2/2001, που εγκρίθηκε από τις ευρωπαϊκές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν μέρος της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46 / ΕC, στις 17 Μαΐου του 2001, για να προσδιοριστούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε απευθείας σύνδεση, και, ιδίως, οι μέθοδοι, ο χρόνος και η φύση των πληροφοριών που οι ελεγκτές επεξεργασίας θα πρέπει να παρέχουν στους χρήστες, όταν συνδέονται με τις ιστοσελίδες, ανεξάρτητα από τους λόγους σύνδεσης.

Ο "ΕΛΕΓΚΤΗΣ", δεδομένων, σύμφωνα με το  άρθρο του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η Candy Hoover Group ΕΠΕ με μοναδικό μέτοχο, την ένα μόνο εταίρο για τη διαχείριση και το συντονισμό της δραστηριότητας της Candy Μετοχικής Εταιρείας,  με εγγεγραμμένη έδρα: οδός  Comolli, 16  20.861 Brugherio (MB) - Ιταλία και εταιρικό κεφάλαιο € 30.000.000,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο, ιταλικό φορολογικό κώδικα και αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών Monza e Brianza 04.666.310.158, ΦΠΑ IT00786860965 - e-mail: privacy@candy.it

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία 

Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα ταυτοποίησης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με φυσικά πρόσωπα, ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα, έστω και έμμεσα, με αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα προσωπικά δεδομένα που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση του ενδιαφερομένου (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, κλπ ...)

Δεδομένα περιήγησης 
Συστήματα πληροφορικής και διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας αποκτούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, των οποίων η μετάδοση εμπλέκεται στη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για στοιχεία που δεν συλλέγονται με σκοπό να συνδεθούν με ενδιαφερόμενα πρόσωπα που ταυτοποιούνται, αλλά τα οποία από τη φύση τους μπορούν να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα στοιχεία που κατέχονται από τους. Διευθύνσεις IP ή τα ονόματα domain που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή των δεδομένων, καθώς και ο Uniform Resource Identifier- ​​URI των ζητούμενων πόρων, η στιγμή της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να σταλεί το αίτημα ο εξυπηρετητής, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση του δοθεί απάντηση από τον εξυπηρετητή (επιτυχία, σφάλματα, κλπ), και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η ευθύνη σε υποθετικές περιπτώσεις ηλεκτρονικών εγκλημάτων πληροφορικής εναντίον της ιστοσελίδας. 

Στοιχεία που παρέχονται από το χρήστη σε εθελοντική βάση

Η εκλεκτική, ρητή εθελοντική αποστολή e-mail στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παρούσα ιστοσελίδα ή / και η συμπλήρωση των εντύπων συλλογής δεδομένων, περιλαμβάνει την απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, η οποία είναι αναγκαία για να απαντηθούν τυχόν αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων. 

Ειδικές πληροφορίες:

Ειδικές πληροφορίες μπορούν να παρουσιάζονται στις σελίδες του Δικτυακού τόπου σε σχέση με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται από το χρήστη ή από τον ενδιαφερόμενο. 

Cookies 
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην πολιτική cookies στον παρακάτω σύνδεσμο.

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων για τους οποίους έχει χορηγηθεί συγκατάθεση όπου αυτό απαιτείται (άρθρο 23 του νομοθετικού Διατάγματος 196/03) Τα στοιχεία που παρέχονται σε εθελοντική βάση κατά τη συμπλήρωση των εντύπων συλλογής δεδομένων ή / και με την αποστολή e-mail, θα υπόκεινται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α) Επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν: 
- Τη συμπλήρωση των εντύπων συλλογής δεδομένων για τις επαφές ή / και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, παιχνίδια, δραστηριότητες απονομής βραβείων - Διοικητικές και λογιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με πράξεις απονομής βραβείων. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία διεξάγεται για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς που σχετίζονται με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων της οργανωτικής, διοικητικής, οικονομικής ή λογιστικής φύσεως, ανεξάρτητα από τη φύση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Β) Επεξεργασία των δεδομένων (μέχρι αντιθέτου): 
- Υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συγκατάθεσης, για τις άμεσες δραστηριότητες μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς ή άλλης εμπορικής έρευνας και τις απευθείας πωλήσεις, να λαμβάνεται - με αυτοματοποιημένα μέσα, e-mails, φαξ, μηνύματα MMS (Multimedia Messaging Service) ή μηνύματα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) ή άλλα είδη μηνυμάτων, καθώς και από το τηλέφωνο μέσω των χειριστών και έγγραφης αλληλογραφίας - ενημερωτικό υλικό με στόχο τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, εμπορικό, διαφημιστικό υλικό ή υλικό προώθησης και σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της Candy Hoover Group ΕΠΕ- με μοναδικό μέτοχο

Γ) Επεξεργασία των δεδομένων (μέχρι αντιθέτου): 
- Υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συγκατάθεσης, για τις άμεσες δραστηριότητες μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς ή άλλης εμπορικής έρευνας και τις απευθείας πωλήσεις, να λαμβάνεται - με αυτοματοποιημένα μέσα, e-mails, φαξ, μηνύματα MMS (Multimedia Messaging Service) ή μηνύματα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) ή άλλα είδη μηνυμάτων, καθώς και από το τηλέφωνο μέσω των χειριστών και έγγραφης αλληλογραφίας - ενημερωτικό υλικό με στόχο τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, υλικό προώθησης, εμπορικό και διαφημιστικό υλικό ή υλικό σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες των εταιρειών του ομίλου Candy Hoover ΕΠΕ - με μοναδικό μέτοχο. Ο πλήρης κατάλογος των εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο παρέχεται κατόπιν αιτήματος privacy@candy.it .

Μέθοδοι επεξεργασίας 
Διατήρηση:  Η επεξεργασία θα διενεργείται αυτόματα και χειροκίνητα, με τα μέσα και εργαλεία που αποσκοπούν στη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής, από άτομα που ορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 31 κ.εξ. του νομοθετικού διατάγματος 196/03. Τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει εκείνο των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί και στη συνέχεια επεξεργαστεί.

Πεδίο εφαρμογής της επικοινωνίας και διάδοσης 
Τα δεδομένα σας, τα οποία υπόκειται σε επεξεργασία, δεν θα πρέπει να διαδίδονται και να μπορούν να αποστέλλονται σε εταιρείες που συνδέονται συμβατικώς με Candy Hoover Group ΕΠΕ - με μοναδικό μέτοχο, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με και εντός των ορίων του άρθρου 42 του νομοθετικού διατάγματος  αριθ. 196/2003. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να σταλούν στο εξωτερικό σε χώρες εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής και στην έκταση που προβλέπεται στα άρθρα 43 και 44 (β) του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003, προκειμένου για τη συμμόρφωση με  συμβατικές υποχρεώσεις ή για συναφείς σκοπούς. Τα δεδομένα μπορούν να σταλούν σε τρίτους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: - φορείς που παρέχουν υπηρεσίες για τη διαχείριση του συστήματος πληροφορικής που χρησιμοποιείται από τον όμιλο Candy Hoover ΕΠΕ (με μοναδικό μέτοχο) και για τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) - εταιρείες του ομίλου - Γραφεία ή εταιρείες ως μέρος των σχέσεων βοήθειας συμβουλευτικής  - αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων ή / και των διατάξεων των δημόσιων φορέων, κατόπιν αιτήματος. Τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες έχουν το ρόλο του Ελεγκτή Δεδομένων ή εργάζονται με πλήρη ανεξαρτησία ως χωριστοί Ελεγκτές Δεδομένων. Ο κατάλογος των υπευθύνων ενημερώνεται συνεχώς και θα διατίθενται στα κεντρικά γραφεία του ομίλου Candy Hoover ΕΠΕ - με μοναδικό μέτοχο, ιδιωτική οδός Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) και κατόπιν αιτήματος στο  privacy@candy.it.

Η φύση της παροχής στοιχείων και της άρνησης αυτής
Εκτός από τα οριζόμενα σε σχέση με τα δεδομένα περιήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα. Η παροχή στοιχείων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο Α), είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη. Κάθε άρνηση παροχής των αναγκαίων στοιχείων σε σχέση με το σημείο α), συνεπάγεται την αδυναμία άσκησης δραστηριοτήτων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αναγκαίες, για παράδειγμα, την απόκτηση όσων έχουν  ζητηθεί ή τη χρήση των υπηρεσιών του Ελεγκτή Δεδομένων και τη συμμετοχή  δραστηριότητα απονομής βραβείων. Η παροχή των στοιχείων και η συγκατάθεση για την επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) είναι προαιρετική. Κάθε άρνηση συναίνεσης για τους σκοπούς που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) ανωτέρω δεν συνεπάγεται αρνητικές συνέπειες σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο Α).

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων 
Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, όπως ορίζεται από τα άρθρα 7, 8, 9 και 10 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196 της 30ης Ιουνίου 2003, ερχόμενοι σε επαφή με τον ελεγκτή του ομίλου Candy Hoover ΕΠΕ μέσω e-mail στο privacy@candy.it . Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, και να γνωρίζετε το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, να εξακριβώσετε την ορθότητά τους ή να ζητήσετε την ένταξή τους ή την ενημέρωση ή διόρθωσή τους (άρθρο 7 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το μπλοκάρισμα των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους σε κάθε περίπτωση για νόμιμους λόγους. Όταν επικοινωνείτε με τον ελεγκτή, θα πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα, τη διεύθυνση ή / και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Προκειμένου να μην λαμβάνετε άλλες άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ (e-mail, SMS, MMS, φαξ), αρκεί να στείλετε ένα e-mail στο privacy@candy.it ανά πάσα στιγμή, με θέμα "ακύρωση της αυτοματοποιημένης επικοινωνίας "ή να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα μας για αυτόματη ακύρωση που παρέχονται μόνο για e-mails, και δεν θα ενοχλείστε πια. Προκειμένου να μην λαμβάνετε πια τις συνήθεις άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ (κλήσεις χειριστή, έγγραφη αλληλογραφία), αρκεί να στείλετε ένα e-mail στο privacy@candy.it ανά πάσα στιγμή, με θέμα "ακύρωση της συνήθους επικοινωνίας" , και δεν θα ενοχλείστε πλέον. Προκειμένου  να μην λαμβάνετε πια άμεση επικοινωνία μάρκετινγκ οποιουδήποτε είδους, αρκεί να στείλετε ένα e-mail στο privacy@candy.it ανά πάσα στιγμή, με θέμα "ακύρωση του μάρκετινγκ», και δεν θα ενοχλείστε πλέον .

Τροποποιήσεις στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων 
Ο ελεγκτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ενημερώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει μέρη της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την κρίση του και σε οποιοδήποτε χρόνο. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να εντοπίσει τυχόν τροποποιήσεις κατά καιρούς. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επαλήθευση, η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρει την ημερομηνία ενημέρωσής της.